Vi skriver 2020 och det är det 16:e året för Svex. Som vanligt fortsätter vi där det förra året slutade och ser hur många arter vi lyckas hänga in i år. Under 2019 noterade vi tillsammans 184 arter vilket var 7 arter färre än året innan men över vår målsättning på 180 arter. I fjor rapporterades det på Artportalen 9 arter i Svex som vi inte såg vilket gör att totalsumman stannade på goda 193 arter. Hela tre nya arter sågs 2019, först ut var otroligt nog en lappuggla som höll till vid ett hygge i Eksholmsskogen 9 maj, tyvärr behagade den inte stanna och endast några få fick sett den. Upptäckaren ville inte att obsen skulle spridas så därför kom den inte till allmän kännedom förrän senare. Nästa nya art blev en mycket sen skäggtärna som höll till i Yddingen 23-26 november. Vid besök av tärnan upptäcktes en översträckande storlom, en sedan länge väntad art som inte setts i Svex förut.Totalt sett har det i kommunen nu observerats 272 arter. Titta gärna i checklistan, där finns vår ornitologiska historia att frossa i. En sammanställning av information från tillgänglig litteratur sedan förra seklets början.

Av ovanligare arter som sågs i Svex under 2019 bör nämnas följande: Alfågel, vaktel, rördrom, svarthuvad mås, kustpipare, kustsnäppa, spovsnäppa, mosnäppa, myrspov, nattskärra, svarthakad buskskvätta, mindre flugsnappare, sommargylling, rosenfink och tallbit. En stripgås dök upp vid Börringe mad 29 juni och stannade till slutet av augusti. Inte mindre än 37 ägretthägrar höll till i Klosterviken 5 oktober.

Även 2019 var ett bra rovfågel år och åter sågs det tre sällsynta örnarter i området.Kejsarörnen var kvar från förra året och sågs åtminstone i januari. Större skrikörn sågs mellan 5 och 20 september men ingen mindre skrikörn sågs under året. En ny stäppörn dök upp i markerna och sågs i området under hela december och är kvar in på 2020.Av övriga rovfågelsarter som sågs bör nämnas stäpphök med hela 5 individer samt 2 ängshökar. Brunglada höll åter till i området hela säsongen men någon häckning kunde ej konstateras.

Vår kommunfågel svarttärnan lyckades även 2019 bra med häckningen, 13 par fick 8 ungar på vingarna vilket var något sämre än i fjor men drygt halva Skånes ungfågelsproduktion.Brandkronad kungsfågel häckar säkerligen och arten sågs och hördes sjunga i Holmejaskogen i maj. Pungmes gjorde häckningsförsök som tyvärr avbröts och i samma område sågs även kungsfiskare under flera månader men resultatet är okänt. Ingen konstaterad häckning av årta under året även om arten sågs på lämplig lokal under häckningstid.

Målet för 2020 är åter igen att se så många arter som möjligt, att hänga in en ny kommunart eller att göra något annat häftigt fynd. Fåglarna finns där ute så bara på med utrustningen och ut och slit i markerna. Anmäl dig till Svex redan idag, kanske är det du som gör årets fynd.

Till sist en liten uppmaning, om du parkerar din bil i Börringe-/Havgårdsområdet så gör detta med förstånd så att du underlättar för de boende i området och parkera inte på olämplig mark.